Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 trong năm 2023, kịp thời triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công cuộc chuyển đổi số

Thứ ba - 07/02/2023 17:45 448 0
Ngày 03/02/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023. 
Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 trong năm 2023, kịp thời triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công cuộc chuyển đổi số. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, UBND các cấp; phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06. 

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 bảo đảm đáp ứng yêu cầu đặt ra. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân có thái độ cầm chừng, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện Đề án 06, đặc biệt trong triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Sử dụng các điều kiện hạ tầng công nghệ có sẵn của tỉnh và tiếp tục đầu tư, nâng cấp để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin doanh nghiệp và công dân. 

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Kế hoạch số 771/KH-UBND ngày 7/11/2022 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Đề án trong năm 2023 gồm các nội dung cụ thể:

- Về công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai: Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về đẩy mạnh thực hiện, tuyên truyền Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Đề án 06 tại các Sở, ngành, UBND các cấp năm 2023. 

- Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền Đề án 06, triển khai Dịch vụ công trực tuyến: Thực hiện việc tuyên truyền kết quả việc thực hiện Để án số 06; Tuyên truyền người dân sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An và các cơ quan thông tin cấp huyện, xã thường xuyên đăng tải bài viết, bản tin, phóng sự, phát thanh… tuyên truyền.

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị lực lượng vũ trang ban hành văn bản quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức khi có nhu cầu trong giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo 100% thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp (hoàn thành trong tháng 02/2023). Triển khai quyết liệt các giải pháp, bảo đảm thực hiện việc tiếp nhận 50% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công đối với các nhóm dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và các dịch vụ công còn lại đạt 30% được tiếp nhận trực tuyến. Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tiến hành rà soát các địa điểm để triển khai các mô hình dịch vụ công trực tuyến hiệu quả. 

- Triển khai các nhóm nhiệm vụ đề án số 06: Tổ chức rà soát các văn bản cần sửa đổi, bổ sung để thực hiện Đề án số 06 trên địa bàn, trên cơ sở đó đề xuất cấp cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, đảm bảo theo đúng quy định. Thực hiện các dịch vụ công: Hoàn thành việc công khai các thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết công khai các thủ tục hành chính tỉnh; Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ gắn với kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, đảm bảo người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần trong giao dịch với cơ quan nhà nước….

Cùng với đó, thực hiện các nhiệm vụ Về nhóm tiện ích phát triển kinh tế, xã hội: Sử dụng thẻ CCCD gắn chíp tích hợp BHYT trong khám, chữa bệnh; Hướng dẫn, triển khai thực hiện thu, nộp các khoản phí bằng hình thức không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục. Các Sở, ban, ngành, UBND các cấp, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An chỉ đạo 100% các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết các giao dịch hành chính, dân sự không yêu cầu người dân xác nhận chứng minh nhân dân 09 số khi người dân sử dụng thẻ căn cước công dân để thay thế. Vì hiện nay thẻ căn cước công dân đã được tích hợp chứng minh nhân dân 09 số thông qua mã QR của thẻ căn cước công dân gắn chip (thực hiện ngay). Thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu quốc gia khác; Thông báo bệnh nhân lưu trú trên VNeID để phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý cư trú, làm giàu dữ liệu dân cư và từng bước số hóa dữ liệu bệnh nhân. 

Về nhóm phát triển công dân số: Đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp CCCD và cấp tài liệu định danh điện tử. Tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết của các App ID tại tỉnh để thống nhất sử dụng một App duy nhất VneID là App quốc gia (Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát – Hoàn thành trong Quý I/2023).

Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung: Yêu cầu 100% các sở, ngành phải thực hiện việc số hóa, dữ liệu chuyên ngành để xác thực qua giữ liệu quốc gia về dân cư (Hoàn thành trong Quý III/2023). Số hóa dữ liệu hộ tịch. Số hóa và làm sạch dữ liệu của các ngành Bảo hiểm xã hội, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường và dữ liệu của các hội, đoàn thể. Kết nối và chia sẽ giữ liệu giữa Cơ sở giữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở giữ liệu quốc gia khác.

- Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, kiểm tra, bảo trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm việc kết nối giữa Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, tuyển dụng cán bộ về an toàn thông tin. Rà soát, điều động các đồng chí được đào tạo, có kinh nghiệm về công nghệ thông tin, đặc biệt là an toàn thông tin thực hiện chuyên trách công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin tại các đơn vị. 

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nội dung Kế hoạch, khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ, lộ trình cụ thể để thực hiện, gửi về Công an tỉnh trước ngày 15/02/2023 để theo dõi. Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng về tình hình, kết quả thực hiện Đề án số 06  về Công an tỉnh (Báo cáo tuần gửi trước 16h ngày thứ 06 hàng tuần; Báo cáo tháng gửi trước ngày 14 hàng tháng).

Tác giả: Hoàng Hà Chung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây