Nghệ An: Ban hành Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn năm 2023

Thứ năm - 15/06/2023 17:22 558 0
Triển khai hiệu quả toàn diện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 05/08/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch 76/KH-UBND, ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2023.
UBND tỉnh ban hành kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn nhằm phấn đấu mục tiêu  đạt 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; Tổ công nghệ số cộng đồng cấp phường, xã và cấp thôn, bản trên địa bàn tỉnh tham gia, hoàn thành chương trình. Doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh được phổ cập kỹ năng, kiến thức về chuyển đổi số qua các phương tiện thông tin đại chúng và ấn phẩm tuyên truyền (Cổng Thông tin điện tử cấp tỉnh/huyện/xã, Nền tảng Zalo, sách, tờ rơi,…) hoàn thành chỉ tiêu trong Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS của Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số giao cho tỉnh Nghệ An.

Nội dung chính kế hoạch bao gồm:

1. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn trực tiếp cho cán bộ, công chức, viên chức đầu mối các sở, ban, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; UBND cấp huyện, cấp xã với các nội dung về chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, kỹ năng số, an toàn thông tin và hướng dẫn quản lý, sử dụng nền tảng học trực tuyến (truy cập, đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản, các thao tác trong quá trình học,…). Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Nghệ An (Sở Thông tin và Truyền thông) là đơn vị thực hiện. Thời gian triển khai bắt đầu từ tháng 6 và hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2023.

2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn trên nền tảng trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; Tổ công nghệ số cộng đồng cấp phường, xã và cấp thôn, bản trên địa bàn tỉnh. Khóa học được thực hiện bằng bài giảng video, kèm tài liệu (Pdf/PowerPoint), bài kiểm tra trắc nghiệm đăng trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà One Touch (https://onetouch.mic.gov.vn). Khóa học gồm 10 bài giảng, mỗi bài giảng video 30 phút. Học viên hoàn thành khoá học (xem video, tài liệu và làm bài kiểm tra) trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp tài khoản. Lịch học do học viên chủ động sắp xếp. Kết thúc khóa học, học viên phải làm bài kiểm tra trắc nghiệm 20 câu hỏi ngẫu nhiên được lấy từ kho ngân hàng 100 câu hỏi của khóa học để đánh giá kết quả học tập, kiến thức lĩnh hội của học viên. Kết thúc lớp bồi dưỡng, tập huấn học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học bằng hình thức cấp giấy chứng nhận online. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Nghệ An (Sở Thông tin và Truyền thông) là đơn vị thực hiện. Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 và hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2023.

3. Phổ cập kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Nghệ An (Sở Thông tin và Truyền thông) xây dựng tài liệu phổ cập kỹ năng số phù hợp với các đối tượng người dân, doanh nghiệp; xây dựng phóng sự truyền hình qua NTV và một số nền tảng khác (thời lượng 10 - 15 phút) để truyền thông; phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện mở chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Truyền thông qua các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở với các phương pháp: Thông báo qua đường công văn đến các sở, ban, ngành để thông báo truyền thông cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý; Truyền thông qua các Tổ công nghệ số cộng đồng; Thiết kế mã QR chứa nội dung tài liệu; phát, dán tại các địa điểm công cộng; điểm bưu điện văn hóa xã... bắt đầu triển khai từ ngày 15 tháng 7 và hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.

4. Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và UBQG về chuyển đổi số trong tháng 9 năm 2023.

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định.

6. Tổ chức thực hiện: UBND tỉnh giao
  • Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung  bồi dưỡng, tập huấn theo kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác truyền thông về Kế hoạch đảm bảo thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả; Xây dựng, in ấn, tài liệu, ấn phẩm truyền thông đề xuất ở các nội dung trên; thường xuyên tổng hợp và cung cấp thông tin, tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng; Phối hợp với các Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Đại học, cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn tỉnh triển khai phổ cập kỹ năng số cho đối tượng là học sinh, sinh viên và cộng đồng người dân trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia đơn vị đầu mối của Bộ thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai kế hoạch; hàng tháng tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và UBQG về chuyển đổi số.
  • Sở Nội vụ thẩm định số lượng học viên tham gia phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và các nội dung về mở lớp được giao kế hoạch theo quy định.
  • Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất các các Sở, ngành, địa phương và khả năng cân đối của ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.
  • Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức phổ cập kỹ năng số cho người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn. 
  • Các sở, ban, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Kế hoạch này, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Rà soát, hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực quản lý tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn, phổ cập kỹ năng số. Theo dõi, quản lý, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực quản lý tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng, tập huấn đảm bảo hoàn thành chương trình. Gửi kết quả triển khai về Sở Thông tin và Truyền để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
  • Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Báo Nghệ An chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về nền tảng học trực tuyến rộng rãi trên địa bàn tỉnh. Chủ động sản xuất các tin, bài, phóng sự, chương trình truyền hình, mở các chuyên mục nhằm tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh.
  • Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các kênh thông tin Đoàn - Hội các cấp để đoàn viên thanh niên và người dân được biết và sử dụng; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triệu tập đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia các lớp tập huấn theo kế hoạch; xây dựng đội ngũ nòng cốt để truyền đạt các nội dung khóa học về các địa phương, đơn vị.
  • UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai Kế hoạch này đến 100% cán bộ, công chức, viên chức của huyện, thành phố, thị xã. Theo dõi, quản lý, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn đảm bảo hoàn thành chương trình. Cấp phát tài khoản sử dụng, quản lý, hướng dẫn, theo dõi các lớp bồi dưỡng, tập huấn đối với các xã, phường, thị trấn đóng trên địa bàn. Tổng hợp, đánh giá kết quả tham gia bồi dưỡng, tập huấn đối với các xã, phường, thị trấn trực thuộc gửi về Sở Thông tin và Truyền thông. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trực thuộc tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn đảm bảo hoàn thành chương trình. Cấp phát tài khoản sử dụng, quản lý, hướng dẫn, theo dõi các lớp bồi dưỡng, tập huấn đối với Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn.
 
Lớp bồi dưỡng kỹ năng vận hành nền tảng họp trực tuyến Make in Vietnam (VNGoMet) cho công chức cấp xã năm 2023
Lớp bồi dưỡng kỹ năng vận hành nền tảng họp trực tuyến Make in Vietnam (VNGoMet) cho công chức cấp xã năm 2023
 
Toàn cảnh một lớp bồi dưỡng kỹ năng số cho công chức năm 2023
Toàn cảnh một lớp bồi dưỡng kỹ năng số cho công chức năm 2023

Toàn văn: Kế hoạch số 420/KH-UBND ban hành ngày 15/6/2023.
 

Tác giả: Võ Trọng Phú

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây